Dataansvar

Vi tager din databeskyttelse alvorligt
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan
vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger
Firma Bording Danmark A/S er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse
med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Bording Danmark A/S
Adresse: Ejby Industrivej 91, 2600 Glostrup
CVR: 19347508
Telefonnr.: 70115011
Mail: info@bording.dk
Website: www.bording.dk

Vi sikrer fair og transparent databehandling
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om
dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Behandling af persondata

Vi anvender denne type data om dig
Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i
vores kontakt med dig.

De data, vi anvender, omfatter:
– Almindelige persondata
– Data om interesser og vaner
– Trafikdata om brug af internettet
– Lokationsdata fra internettet, mobil, GPS eller kamera

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.
Det sker, når vi har brug for at:
– Behandle dit køb og levere vores ydelse
– Opfylde din anmodning om produkter eller tjenester
– Forbedre vores produkter og tjenester
– Tilpasse vores kommunikation og markedsføring til dig
– Tilpasse samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig
– Administrere din relation til os
– Opfylde lovkrav

Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor.
Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af
de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle
og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være
nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at
opdatere dine persondata løbende.
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante
ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores
indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre
vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime
interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i
CPR-registeret.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der
beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse,
og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans
Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Vi indhenter dit samtykke
Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet
og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller
afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, så se vejledningen under vores cookie-politik.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi
anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager
data om dig i det omfang, vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset
af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal
henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit
samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi
indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine
persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om
betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Indsigelse mod behandling af dine persondata
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod
vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at
sende en indsigelse.

Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.